Tko su ključni dionici manifestacija?

Blog

10 minuta čitanja

Upravljanje manifestacijama u skladu s načelima održivog razvoja podrazumijeva da organizatori moraju dodatno voditi računa o zajedničkim interesima manifestacije i ključnih dionika, na način da uspostave ravnotežu između suprotstavljenih zahtjeva, očekivanja i ciljeva različitih dionika.

Uspostavljanje ravnoteže između suprotstavljenih zahtjeva, očekivanja i ciljeva različitih dionika

DEFINICIJA DIONIKA

Prema definiciji stakeholderi (u daljnjem tekstu dionici) su interesno-utjecajna skupina u koju se ubrajaju pojedinci, grupe i organizacije, koji imaju neka prava, zahtjeve ili interese od manifestacije.

Jedna od klasifikacija dionika je na primarne i sekundarne. Primarni dionici ili ključni dionici manifestacija su važni jer bez njihove izravne potpore manifestacije ne bi postojale. Manifestacije se smatraju rezultatom interakcije organizatora i primarnih dionika u koje spadaju zaposlenici, volonteri, sponzori, dobavljači, gledatelji, posjetitelji i sudionici.  Sekundarni dionici su vlada, konkurentne manifestacije, zajednica-domaćin, hitne službe, mediji i turističke organizacije. Zadovoljstvo i sudjelovanje primarnih dionika veoma važni za preživljavanje i uspjeh neke manifestacije, dok sekundarni dionici nisu toliko bitni za njezin opstanak. Koje će od navedenih dionika biti primarni ili sekundarni razlikuje se od manifestacije do manifestacije.

Osnovni dionici manifestacija su:

  • POSJETITELJI I SUDIONICI (koji podupiru manifestaciju i koji su nagrađeni zabavom);
  • SURADNICI (koji daju radnu snagu, a zauzvrat su plaćeni ili nekako drukčije nagrađeni);
  • ORGANIZACIJA – DOMAĆIN (recipročno sudjelovanje i potpora);
  • ZAJEDNICA – DOMAĆIN (društveni i ekonomski učinci);
  • SPONZORI (financijska potpora ili nefinancijska potpora u zamjenu za priznanje i izloženost gledateljstvu);
  • MEDIJI (promidžba manifestacije u zamjenu za zaradu od reklama, stvaranje sadržaja).

 

Donald Getz je davne 1991. opisao dionike manifestacija kao one osobe i skupine s udjelom u nekoj manifestaciji i njezinim rezultatima, uključujući sve skupine koje sudjeluju u realizaciji manifestacije, sponzore i donatore sredstava, predstavnike zajednice i svakog onoga na kojeg ta manifestacija ima učinka.

“Dionici manifestacija su one osobe i skupine s udjelom u nekoj manifestaciji i njezinim rezultatima, uključujući sve skupine koje sudjeluju u realizaciji manifestacije, sponzore i donatore sredstava, predstavnike zajednice i svakog onoga na kojeg ta manifestacija ima učinka.”
Donald Getz


NAJUTJECAJNIJE I NAJVEĆE SKUPINE DIONIKA MANIFESTACIJA

Mediji različitih vrsta mogu se definirati kao najutjecajnija skupina dionika manifestacija, zbog njihove moći upoznavanja velikih tržišta s manifestacijama. Kao marketinški alat, mediji su sposobni putem televizije, radija, tiskovnih medija, interneta i društvenih mreža informirati javnost o manifestaciji, što potencijalno povećava gledateljstvo. Uloga medija može imati pozitivne i negativne učinke za manifestaciju. S jedne strane, posjedovanje potpore medija osigurat će promidžbu manifestacije i na taj način direktno utjecati na njezinu uspješnost, dok s druge strane, negativna reklama može prouzročiti lošu sliku same manifestacije, ali i zajednice domaćina.

Posjetitelji su najveća skupina dionika manifestacija i opisuju se kao gledatelji, sudionici, publika, goste ili one koji su kupili kartu. Gledatelji su osobe koje imaju ograničenu uključenost u neku manifestaciju, odnosno samo promatraju tijek održavanja manifestacije. Posjetitelji su osobe koje prisustvuju manifestaciji i koji u usporedbi s gledateljima imaju višu stopu sudjelovanja od samog promatranja, dok su sudionici one osobe koje su uključene u produkciju i prezentaciju manifestacije.

Teorija stakeholdera pojavila se ranih 60-ih godina prošlog stoljeća te se implementirala u strateškom menadžmentu, poslovnoj etici i u području turizma. Teorija stakeholdera bavi se okvirom menadžmenta dionika i razumijevanjem djelovanja unutarnjih i vanjskih snaga na kontekst organizacije. Prema stakeholderskom pristupu uz dioničare postoje i druge interesne grupe ili pojedinci kojima je organizacija odgovorna te zbog toga organizacijom treba upravljati na način da se zadovolje interesi svih dionika, a ne samo dioničara.I za kraj nemojte zaboraviti da je održivi razvoj manifestacije PROCES koji traje!
Identifikacijom ključnih dionika te usklađivanja ciljeva manifestacije s njihovim interesima i ciljevima pozitivno utječe na dugoročnu održivost manifestacije! 

Vaš mentor u organizaciji održivih događanja,

Klara potpis

Izdvojeno