6 ključnih koraka u odabiru lokacije održavanja manifestacije

Blog

10 minuta čitanja

O lokaciji održavanja manifestacije ovisi uspjeh ili propast manifestacije. Odabir lokacije bitan je korak u organizaciji manifestacije, jer svi elementi logistike od protoka materijala, opreme i ljudi na mjestu održavanja manifestacije moraju biti mogući bez velikih ograničenja.

O lokaciji manifestacije ovisi uspjeh manifestacije

MJESTO I LOKACIJA ODRŽAVANJA

Manifestacije svojim održavanjem utječu na lokaciju održavanja, barem privremeno, odvajajući je od njezine svakodnevne namjene i u funkcionalnom i u emocionalnom značenju. Lokacija manifestacije razlikuje se od mjesta održavanja. Pojam mjesta opisuje grad u kojem se manifestacija održava, dok pojam lokacije definira konkretne prostore njezina održavanja. Prilikom odabira lokacije organizator manifestacije mora voditi računa o njezinoj privlačnosti, dostupnosti i funkcionalnosti.

Razni festivali i manifestacije predstavljaju medij za upoznavanje s gradom domaćinom. Odabirom popularne lokacije za održavanje manifestacije ili lokacije koja inače nema slobodan pristup, uobičajene manifestacije poput kazališnih predstava postaju vrlo atraktivne široj publici, privlače veliki broj turista te utječu na poboljšanje imidža destinacije pružajući nesvakidašnje iskustvo sudionicima i gledateljima.

KRITERIJI ODABIRA LOKACIJE ODRŽAVANJA MANIFESTACIJA

Prilikom odabira mjesta i konkretne lokacije održavanja manifestacije potrebno je uzeti u obzir:

  1. USKLAĐENOST LOKACIJE S VRSTOM MANIFESTACIJE – odgovara li lokacija vrsti manifestacije i profilu posjetitelja. Važan čimbenik za organizatora zbog logistike i prijevoza opreme na lokaciju.
  2. VELIČINA I KAPACITET LOKACIJE – ima li lokacija odgovarajući kapacitet zaprimanja predviđenog broja posjetitelja ali i dodatnih usluga koje se moraju pružiti na manifestaciji poput parkinga.
  3. OPREMA – usluge i oprema vitalni su u evaluaciji pogodnosti lokacije. Dostupna tehnička oprema može uključivati povezanost informacijske i komunikacijske tehnologije, dovod struje i zvučni/audiovizualni sustav, usluge hrane i pića te opremu za pružanje prve pomoći;
  4. VIDLJIVOST, CENTRALNOST I CLUSTERING – vidljivost lokacije je posebno važna kada financijska ograničenja isključuju promocijsku kampanju manifestacije. Centralnost lokacije odnosi se na blizinu usluga i drugih pogodnosti, kao na primjer zračne luke, autobusnog ili željezničkog kolodvora. Clustering lokacije je važan za manifestacije kojima je cilj privući posjetitelje sa srednje udaljenih i udaljenih destinacija, kojima je potrebno više motiva da bi posjetili manifestaciju;
  5. CIJENA NAJMA LOKACIJE – jedan od najvažniji čimbenika za većinu organizatora čija je manifestacija na samom početku kada ovo je veliki čimbenik za većinu manifestacija, posebice onih s ograničenim budžetom;
  6. PRETHODNE MANIFESTACIJE NA LOKACIJI – prethodno održane manifestacije na lokaciji mogu pozitivno ili negativno utjecati na reputaciju lokacije održavanja koja može pozitivno ili negativno utjecati na imidž manifestacije;
  7. OSTALI UVJETI – prilikom odabira lokacije potrebno je dodatno uzeti u obzir stopu kriminala u mjestu održavanja, percepcija sigurnosti lokacije ili aktualnu političku situaciju (za međunarodne manifestacije), uobičajene vremenske uvjete (za manifestacije koje se održavaju na otvorenome) te osobnu preferenciju organizatora koja je često glavni čimbenik kod odabira lokacije neovisno o prethodno navedenim kriterijima.

Clustering ili grupiranje u menadžmentu manifestacija odnosi se na povezivanje manifestacija s nekim drugim atrakcijama i uslugama (npr. prirodne znamenitosti, povijesne lokacije, trgovački centri ili centri za zabavu).
Vaš mentor u organizaciji održivih događanja,

Klara potpis

Izdvojeno